Pravidla fungování


Pravidla fungováni prošla od vzniku fóra postupným vývojem. Stávající verze je upravena tak, že reflektuje reálné fungování pracovní skupiny a stanovuje pouze základní nastavení a mantinely pro efektivní působení.

Fórum terénní práce

Pravidla fungování

 

1. Ukotvení Fóra terénní práce

Vize

FTP je platforma pro zařízení a programy pracující formou terénní kontaktní práce v České

republice, a to napříč cílovými skupinami. Touto iniciativou usilujeme o podporu, rozvoj a

zkvalitňování terénní práce, jakožto nezastupitelné služby v systému sociálních služeb.

Cíle

 • Přispívat k etablování TP jako legitimní a nezastupitelné formy sociální práce
 • Zvyšovat prestiž profese terénní práce
 • Být platformou pro různé TP v ČR
 • Sdílet průřezová témata a zkušenosti na internetu
 • Podílet se na vzdělávání pro pracovníky v terénních programech
 • Setkávání a sdílení mezi zařízeními
 • Rozbor konkrétních praktických situací, problémů, problematických           otázek, aktivně se podílet na stanovování tzv. „dobré praxe            v TP"
 • Shromažďování informací a dostupné literatury z oblasti TP (vytvoření seznamu) 
 • Podílet se na vytváření nástrojů k hodnocení efektivity a evaluace u programů TP
 • Úzce    spolupracovat s Českou asociací Streetwork a dalšími subjekty,      které jsou nějakým způsobem blízké TP.
 • Zvaní   externistů na různá témata

 

Zvážit reálnost cílů (zdali už se minulé cíle splnily, hodnotily..).

 

 

Cíle 2013

1) aktivně pročítat, připomínkovat výstupy ze setkání – každý účastník na konci google dokumentu napíše, že četl – dát to do práv...povinností

2) revidovat cíle FTP pro rok 2013 na výročním setkání 2014

3) vygenerovat příspěvek na konferenci ČAS 2013 - splněno

4) stabilizovat pracovní tým Publikace, stanovit strukturu publikace, stanovit kompetence a role v týmu, vyhotovení konceptu a synopse publikace (sdílení absolventských a kvalifikačních prací v rámci publikace)?

5) začít používat logo FTP

6) zapracovat používání facebooku FTP do pravidel fungování FTP

7) účast alespoň jednoho odborníka na setkání FTP

8) mít materiál na prezentaci FTP navenek

9) TZ o FTP v odborné publikaci – report o FTP

10) vybudování otevřené diskusní skupiny – FB stránky, web... termíny setkání do aktualit

11) na webu zveřejněný seznam možností a podmínek stáží členských zařízení

12) zorganizování letního dvoudenního setkání – slučovací večírek

13) dát fóru více profesionality – materiál PR o FTP

14) možnost stáží mezi pracovníky

 

Zapojené programy:

V současné době (2013) jsou zapojeny služby typu:

 • Terénní programy při Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež     (NZDM)
 • Samostatné terénní programy pro děti a mládež
 • Terénní programy pro drogové uživatele, kdy některé jsou propojené s kontaktním centrem (KC)
 • Terénní programy pro osoby bez přístřeší, kdy některé jsou propojené s Nízkoprahovými denními centry (NDC)
 • Terénní programy pro osoby provozující komerční sex, nebo žijící v tomto směru rizikově
 • Terénní programy pro sociálně vyloučené lokality
 • Terénní program pro osoby ohrožené vykořisťování, komerčním zneužíváním a OSL

 

2 Členství ve FTP

 • Členy   jsou primárně zařízení (případně program, služba, projekt - dále jen zařízení), případně jednotlivec - individuální člen (převážně tehdy, není-li pracovníkem terénního programu, ale chce se na poli TP angažovat). V dalším textu se pod pojem „zařízení" rozumí i individuální členové.
 • Každé zařízení určuje ze svého týmu jednoho člověka, tzv. „pověřeného zástupce", popis viz níže.
 • Členství trvá 1 rok, každoročně se aktualizuje (aktualizace mailing listu)

2.1 Práva členů

 • Právo "být u toho"      
 • Uvádět členství v FTP v projektech a dalších dokumentech (např. letáky, web, přihláška do ČAS)
 • Právo říct si o radu -   e-mail, skype, telefonicky, na FTP, Facebook
 • Právo podílet se na     tvorbě materiálů skupiny a zanesení svých návrhů
 • Přístup ke společně    vytvořenému a sdílenému know how (na webu)
 • Podpora od ostatních členů FTP
 • Navrhovat témata na setkání a hlasovat o termínech setkání, funkcích – můžou    všichni bez ohledu na počet zástupců zařízení.
 • Být včas informován o společných setkáních FTP a aktivitách
 • Navrhovat kandidáty na funkce a navrhovat jejich odvolání

2.1 Povinnosti členů

 • Oznámit zástupci koordinátora (na kontaktním e-mailu ) změny emailového           kontaktu.
 • V případě nezájmu o další dění FTP zrušit svoje členství.
 • Povinnost mlčenslivosti o všech věcech interního charakteru terénní práce
 • Omluvit se ze setkání, pokud je člen přihlášen a nemůže se zúčastnit
 • člen přinášející téma zpracuje výstup do 7 dnů

 

2.2 Přijímání nových členů

 • Ten kdo má zájem stát se součástí (členem) FTP, přihlásí se standardně na aktuální setkání, kam i přijede a kde sdělí svůj zájem o členství.
 • Zájemce o členství je koordinátorem či jeho zástupcem seznámen s posláním, cíli a pravidly FTP tak, aby se mohl odpovědně rozhodnout zda chce být členem.
 • Pokud projeví souhlas s danými skutečnostmi, stává se členem. Koordinátor či zástupce zajistí zařazení nového člena na mailing list.

2.3 Pověřený zástupce za zařízení

Každé zařízení určuje ze svého týmu jednoho člověka, který zodpovídá za

 • komunikaci mezi FTP a zařízením (koordinuje v týmu připomínkování zápisu, zodpovídá za jeho odeslání apod.)
 • naplnění úkolů zařízení vzhledem k FTP       
 • seznamování   nových členů týmu s posláním, cíli a pravidly FTP, a to hlavně pokud se mají účastnit FTP
 • aktuální kontaktní údaje vedené u zástupce koordinátora/webmastera

 

Tým s FTP komunikuje primárně přes tohoto člena. Informace o pověření či změně je předávána zástupci koordinátora a kordinátorovi

 

2.4 Ukončení členství

Členství může být ukončeno:

 1. každý člen může požádat o ukončení svého členství (emailem koordinátorovi)
 2. člen neaktualizuje emailový kontakt při roční revizi

 

 

Funkce

 

            Volba koordinátora a jeho zástupce

           

 • Jsou voleni na období jednoho roku (12 měsíců). Volby probíhají dle dohody veřejně
 • Musí být zvoleni alespoň 50 %  souhlasem všech přítomných zástupců na FTP.
 • Mohou být odvoláni alespoň 50 %  souhlasem všech přítomných zástupců na FTP.
 • Dohlížejí na to, zda      se FTP ubírá vytyčeným směrem.
 • V rámci svého mandátu úkolují členy v FTP.
 • Zajišťují komunikaci a naplňování úkolů webmastera, organizátora a zapisovatele (např. úkolují změny v mailing listu, dohlížejí na přípravu setkání, aj.).
 1. Koordinátor a zástupce koordinátora (obě           pozice sloučeny do jednoho bodu a spojeny pracovní náplně)

Koordinátor je volený člen FTP. Jedná se o zaštiťující a reprezentativní funkci. Proto by měl být volen člověk s vizí, zkušenostmi, praxí, respektem u ostatních členů.

 • Seznamuje zájemce o členství s posláním, cíli, právy a povinnostmi a pravidly FTP a nepsanými zvyky.
 • Vede jednotlivá setkání FTP, případně někoho vedením pověří.
 • Koordinátor reprezentuje skupinu navenek. O jednotlivých aktivitách informuje členy.
 • Může určit místo dalšího setkání FTP, pokud nebylo domluveno dříve.
 • Může delegovat své povinnosti a práva na zástupce.
 • Zajišťuje, aby byla obsazena funkce webmastera a dohlíží na jeho činnost.
 • Rozhoduje, co bude či nebude na webových stránkách FTP
 • Vede „evidenci členů" – presenční listina na každém setkání
 • Jednou ročně zjišťuje, zda je aktuální seznam členů a pověřených zástupců platný a provede případné úpravy – může srovnávat s mailing listem (po dohodě s webmasterem)
 • Zástupce plní úkoly dané koordinátorem dle dohody
 • Zajišťuje uvedení základních informací na webu ČAS a jejich aktualizaci

Zástupce koordinátora i koordinátor jsou schopni sebe navzájem zastoupit ve všech funkcích dle dohody.

 

Organizátor                    

 • Organizátor zodpovídá za průběh setkání FTP.
 • Organizátor má na starosti vždy průběh jednoho konkrétního setkání FTP.
 • příprava: pozvánka, zaslání spojů, detailní domluvení místa, popisu cesty
 • průběh: zajištění technických věcí, případně občerstvení. Samotný průběh má

na starosti koordinátor či jeho zástupce

uzavření: předání zápisu koordinátorovi a případně další materiály, na jeho zveřejnění

 • Organizátorovi pomáhá koordinátor, případně zástupce koordinátora.
 • Organizátor je vždy určen na předcházející FTP po diskuzi a volbě, kdy organizátor musí s volbou souhlasit. Je žádoucí, aby organizátorem byli postupně všichni.
 • Dle místa konání má organizátor právo omezit dopředu počet účastníků z jednoho zařízení, nebo určit maximální počet všech zůčastněných.

 

Zapisovatel

 • určí se na místě setkání
 • Zodpovídá za zápis z FTP
 • Viz kapitola Zápis z FTP.
 • Zodpovídá dle pověření Koordinátora za tiskovou zprávu na web ČAS či do jiných periodik dle domluvy.

 

Webmaster                     

 • Stará se o web (aktuálnost informací)
 • Zveřejňuje zápisy z FTP do 3 dnů po jejich rozeslání.
 • Zveřejňuje informace o plánovaných setkáních (materiály, manuály).
 • Webmaster spravuje mailing list

 

4 Organizace fungování FTP

 • FTP se setkává v intervalu cca 2-3 měsíců dle domluvy členů.      
 • Je možné uskutečnit mimořádné setkání, jež se koná na návrh kteréhokoli člena, ale jen se souhlasem koordinátora.

 

Organizace setkání

                       

 • Na setkání FTP je vždy potřeba domluvit další setkání FTP

o Určení organizátora (viz část Organizátor)

o Učení místa a data

o Určení tématu

 • Celý průběh jednoho konkrétního setkání od přípravy po uzavření má na starosti vždy jednorázově určený organizátor (viz část Organizátor)

Zápis z FTP        

 • Zápis zhotovuje člen   FTP pověřený organizátorem.
 • Zápis má danou formu. Explicitně obsahuje:
 • hlavičku FTP  
 • pořadí setkání (např.   2.),
 • datum,
 • místo,
 • jméno organizátora
 • témata a průběh FTP
 • termín a místo dalšího setkání, jméno příštího organizátora a moderátora, téma plánovaného setkání
 • jméno zapisovatele

 

 • Zápis je po skončení   FTP zveřejněn na FB či v googledokumentech a to do 7 dnů po FTP akci
 • všichni členové možnost opřipomínkovat zápis do 7 dnů od zveřejnění
 • Zapisovatel po zapracování připomínek zašle materiál ke schválení kordinátorovi a do tří dnů vyvěsí webmaster zápis na web.
 • Primárně na dodržení harmonogramu zápisu dohlíží koordinátor.

 

4.3 Vznik materiálů (metodik, manuálů, textů)

FTP produkuje materiály, které mají různou hodnotu a rozdílný smysl. Proto, aby byly výstupy co nejpřínosnější, byl zvolen tento postup, jež je možné variabilně přizpůsobovat, ovšem za dodržení základních bodů na setkání FTP:

 • Vyjasnění si co za materiál má vzniknout (manuál, popis, kniha...).
 • Vyjasnění si jeho závaznosti pro členy (bude závazný?).
 • Vyjasnění si komu bude materiál určen (bude heslován?).
 • Každý se na dané téma připraví (téma se domluví na předcházející FTP, nebo v období mezi FTP) a dodá k tématu svoje materiály (buď e-mailem nebo až na FTP).
 • V ideálním případě někdo pověřený donese koncept materiálu (a ten je dopředu rozeslán) a ten se připomínkuje a diskutuje.
 • Jinak vzniká materiál až na místě - méně efektivní.
 • Na závěr diskuze je domluveno jak se s materiálem naloží - (stačí opřipomínkovat emaily?, je připomínkování pro tento materiál povinné?, příště se na něj ještě    podíváme?, necháme uležet do (určí se datum), již bez připomínkování).
 • Určí se, kdo dá materiál do konečné podoby - (mimo jiné datum vzniku, na kterých FTP).
 • Materiál je posléze připomínkován společně se zápisem či samostatně.
 • Koordinátor materiál schválí v konečné formě.
 • Materiál je přes webmastera uveřejněn na webu.
 • v materiálu je uvedené kdo je jeho autorem/autory, není tedy anonymní - možnost se k němu i později vracet, využívat pak k dalšímu zpracování

 

5 Webová prezentace a interní výstupy

FTP má stručnou prezentaci na stránkách ČAS - www.StreetWork.cz. Hlavní stránky jsou však autonomní.

Webová prezentace FTP existuje:

 • Za účelem efektivní komunikace mezi členy → prakticky to tak není (to zastává spíše facebook nebo mailová komunikace)
 • K prezentaci výstupů

o Veřejné zápisy ze setkání FTP

o Veřejné materiály

o Interní materiály

 • Kontakty na členská zařízení → je třeba aktualizovat
 • K informování o organizačních záležitostech (pravidla, podmínky přijetí...)

 

5.1 Fungování stránek www.forumtp.webnode.cz

 • O web se stará pověřený webmaster.
 • Zápisy z FTP jsou zveřejňovány do 3 dnů po jejich rozeslání.
 • Webmaster je zodpovědný za jejich aktualizaci, další informace v kapitole webmaster

 

 

 

5.2 Facebook stránky

 

 • Uzavřená skupina FB slouží pro interní komunikaci aktivních či bývalých členů FTP, sdílení aktuálních materiálů týkajících se procesů, které v rámci FTP probíhají
 • také je zde možné požádat o konzultaci ohledně pracovních postupů apod., možné a žádané jsou aktuální informace ze světa sociální terénní práce a podobných oblastí
 • členy skupiny jsou, jak bylo výše zmíněno, aktivní či bývalí členové FTP - vítáme spíše osobní profily, poněvadž vnímáme jako zásadní pro další fungování FTP osobní aktivitu samotných členů FTP